Ochrana osobných údajov

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV / PRIVACY POLICY:

1. Prevádzkovateľom a správcom osobných údajov je:

INGOTTO spol. s r.o., Podunajská 25, 821 06 Bratislava, Slovenská republika

2. Vaše osobné údaje spracovávame na nasledovné účely:

• Obchodná činnosť (plnenie zmluvnej povinnosti)

Vaše osobné údaje potrebujeme predovšetkým na splnenie našich zmluvných povinností Voči Vám a to na dodanie Vami objednaných tovarov a služieb. Za týmto účelom potrebujeme údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt. Tieto osobné údaje môžeme spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a nárokov napríklad v prípade, ak voči Vám budeme mať neuhradenú pohľadávku. Bez uvedenia týchto údajov Vám nevieme poskytnúť naše služby resp. poskytnutie našich služieb by bolo neprimerane sťažené.

• Splnenie zákonných povinností

Vami poskytnuté osobné údaje môžeme spracovávať aj z dôvodov našich zákonných povinností, najmä voči orgánom verejnej moci, napríklad pre prípad vykonávania kontroly zo strany orgánov verejnej moci, či na účely vedenia nevyhnutnej a zákonom požadovanej evidencie účtovníctva. Na tieto účely spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu, v akom nám ich poskytnete.

• Priamy marketing vlastných služieb

Na účely priameho marketingu našich služieb spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu, v akom nám ich poskytnete. Aj v týchto prípadoch rešpektujeme Vaše záujmy, práva a slobody a v prípade, ak s uvedeným využitím vašich osobných údajov nesúhlasíte, oznámte nám Vaše námietky písomne, e-mailom alebo telefonicky.

3. Rozsah spracovávaných osobných údajov

Spracovávame len osobné údaje ktoré nám poskytnete.

Osobné údaje ktoré nám poskytnete nad rámec

- údajov požadovaných na plnenie našej zmluvnej povinnosti voči Vám

- údajov potrebných na plnenie našich zákonných povinností

- údajov na účely priameho marketingu ktoré neprevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami, právami či slobodami,

spracovávame len s Vašim súhlasom, ktorý bol slobodne daný, je konkrétny, informovaný a jednoznačný. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

4. Vaše údaje sú archivované a ukladané po dobu stanovenú právnymi predpismi najmä zákonom č. 395/2002 Z. z. Zákon o archívoch a registratúrach, v prípade účtovných záznamov sa tieto archivujú po dobu 10 rokov ako to vyžaduje zákon o účtovníctve. Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na základe Vášho súhlasu uchovávame po dobu trvania tohto súhlasu, najviac 5 rokov.

5. Máte ďalej nasledujúce práva týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov:

Máte právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať.

Máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vás ako subjektu údajov, máte právo na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania.

Máte právo na obmedzenie spracovania, a to v nasledujúcich prípadoch:

a) ak popierate správnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby prevádzkovateľ mohol správnosť osobných údajov overiť,

b) spracovanie je protizákonné a namietate vymazanie osobných údajov a požiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c) prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale subjekt údajov ich požaduje pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov,

d) ak ste už vzniesol námietku proti spracovaniu v prípade spracovania z oprávneného záujmu prevádzkovateľa, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi subjektu údajov.

Máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktorých spracovanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone štátnej moci alebo ktorých spracovanie je vykonávané v oprávnenom záujme prevádzkovateľa vrátane namietania proti profilovaniu v týchto prípadoch. V prípade Vašej námietky z týchto dôvodov nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať okrem prípadov preukázania nevyhnutných dôvodov na spracovávanie Vašich osobných údajov, ktoré dôvody prevážia nad oprávnenými záujmami, právami a slobodami Vašej osoby resp. okrem prípadov, ak tieto osobné údaje budeme potrebovať na preukázanie, uplatňovanie či obhajovanie našich právnych nárokov.

Máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s týmto marketingom.

Máte právo podať sťažnosť u dozorného úradu, a to v prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov dochádza k porušeniu GDPR. Sťažnosť môžete podať u dozorného úradu:

a) v mieste svojho bydliska

b) na pracovisku alebo

c) mieste, kde došlo k údajnému porušeniu.

Máte právo požadovať vymazanie osobných údajov, ako aj žiadať dodržiavanie presnosti vedených osobných údajov.

Máte právo byť informovaný o zdroji osobných údajov, teda o zdroji z ktorého získané osobné údaje pochádzajú, prípadne požadovať informácie o tom či osobné údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov, ak by osobné údaje neboli získané od Vás.